dno strani / bottom of the page prejšnji zapis / previous record naslednji zapis / next record prva stran / first page

Vir / Source:

Lojze Marinček, Andraž Čarni
KOMENTAR K VEGETACIJSKI KARTI GOZDNIH ZDRUŽB SLOVENIJE
V MERILU 1 : 400.000
Commentry to the Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia
in a Scale of 1 : 400.000

CIP 639*188(497.4-4)
ISBN 961-6358-61-8
© ZRC SAZU


KAZALO / Index

i  UVOD / Introduction

1 ZDRUŽBE ČRNE JELŠE, Alnetum glutinosae s. lat.

2 ZDRUŽBA BELE VRBE, Salicetum albae Issler 1926

3 ZDRUŽBA SIVE JELŠE, Alnetum incanae Lüdi 1921

4 ZDRUŽBA DOLGOPECLJATEGA BRESTA IN DOBA, Querco roboris–Ulmetum laevis Issler 1926

5 ZDRUŽBE PLEMENITIH LISTAVCEV, Aceri–Fraxinetum s. lat.

6 ZDRUŽBA DOBA IN LASASTEGA BELUŠA, Asparago tenuifolii–Quercetum roboris (Lausi 1966) Marinček 1994

7 ZDRUŽBA NAVADNEGA GABRA IN PIRENEJSKEGA PTIČJEGA MLEKA, Ornithogalo pyrenaici–Carpinetum betuli Marinček, Poldini et Zupančič in Marinček 1994

8 ZDRUŽBA GRADNA IN SENČNEGA ŠAŠA, Carici umbrosae–Quercetum petraeae Poldini in Marinček 1994

9 ZDRUŽBA NAVADNEGA GABRA IN BELE JELKE, Abio albae–Carpinetum betuli Marinček 1994

10 DRUGOTNA ZDRUŽBA NAVADNEGA GABRA IN DIŠEČE LAKOTE, Asperulo odoratae–Carpinetum betuli M. Wraber 1969

11 ZDRUŽBA NAVADNEGA GABRA IN BOROVNICE, Vaccinio myrtilli–Carpinetum betuli (M. Wraber 1969) Marinček 1994

12 ZDRUŽBA NAVADNEGA GABRA IN ČRNEGA TELOHA, Helleboro nigri–Carpinetum betuli Marinček (1979) 1994

13 ZDRUŽBA DOBA IN NAVADNE SMREKE, Piceo abietis–Quercetum roboris (M. Wraber 1966) Marinček 1994

14 ZDRUŽBA NAVADNEGA GABRA IN ČREMSE, Pruno padi–Carpinetum betuli (Marinček et Zupančič 1984) Marinček 1994

15 ZDRUŽBI NAVADNEGA GABRA IN EVROPSKE GOMOLJČICE TER DOBA IN EVROPSKE GOMOLJČICE, Pseudostellario europaeae–Carpinetum betuli Accetto 1974 and Pseudostellario europeae–Quercetum roboris Accetto 1974

16 ZDRUŽBA BUKVE IN NAVADNEGA TEVJA, Hacquetio–Fagetum Košir 1962

17 ZDRUŽBA BUKVE IN ŠIROKOLISTNE GRAŠICE, Vicio oroboidi–Fagetum (I. Hrovat 1938) Pocs et Borhidi in Borhidi 1960

18 ZDRUŽBA BUKVE IN PIRENEJSKEGA PTIČJEGA MLEKA, Ornithogalo pyrenaici–Fagetum Marinček, Papež, Dakskobler et Zupančič 1990

19 ZDRUŽBA BUKVE IN VELECVETNE MRTVE KOPRIVE, Lamio orvalae–Fagetum (I. Horvat 1938) Borhidi 1963

20 ZDRUŽBA BUKVE IN NAVADNEGA KRESNIČEVJA, Arunco–Fagetum Košir 1962

21 ZDRUŽBA BUKVE IN NAVADNE POLŽARKE, Isopyro–Fagetum Košir 1962

22 ZDRUŽBA BUKVE IN ZASAVSKE KONOPNICE, Cardamini savensi–Fagetum Košir 1962

23 ZDRUŽBA BUKVE IN SPOMLADANSKE TORILNICE, Omphalodo–Fagetum (Tregubov 1957) Marinček et al. 1993

24 ZDRUŽBA BUKVE IN TRILISTNE VETRNICE, Anemono trifoliae–Fagetum Tregubov 1962

25 ZDRUŽBA BUKVE IN GOZDNEGA PLANINŠČKA, Homogyno sylvestris–Fagetum Marinček et al. 1993

26 ZDRUŽBA BUKVE IN PLATANOLISTNE ZLATICE, Ranunculo platanifoliae–Fagetum Marinček et. al. 1993

27 ZDRUŽBA BUKVE IN KOPJASTE PODLESNICE, Polysticho lonchitis–Fagetum Marinček in Poldini et Nardini 1993

28 ZDRUŽBA BUKVE IN ČRNEGA GABRA, Ostryo–Fagetum M. Wraber ex Trinajstić 1972

29 ZDRUŽBA BUKVE IN JESENSKE VILOVINE, Seslerio autumnalis–Fagetum (Ht.) M. Wraber ex Borhidi 1963

30 DRUGOTNA ZDRUŽBA GRADNA IN NAVADNEGA ČRNILCA, Melampyo vulgati–Quercetum petraeae Puncer et Zupančič 1979

31 DRUGOTNA ZDRUŽBA NAVADNE BREZE IN ORLOVE PRAPROTI, Pteridio–Betuletum pedulae Trinajstić et Šugar 1977

32 ZDRUŽBA BUKVE IN REBRENJAČE, Blechno–Fagetum I. Horvat ex Marinček 1970

33 ZDRUŽBA BUKVE IN PRAVEGA KOSTANJA, Castaneo sativae–Fagetum sylvaticae (M. Wraber 1955) Marinček & Zupančič 1995

34 ZDRUŽBA BUKVE IN BELKASTE BEKICE, Luzulo albidae–Fagetum Meusel 1937

35 ZDRUŽBA PUHASTEGA HRASTA IN ČRNEGA GABRA, Ostryo carpinifoliae–Quercetum pubescentis (Horvat 1950) Trinajstić 1977

36 DRUGOTNA ZDRUŽBA PUHASTEGA HRASTA IN JESENSKE VILOVINE, Seslerio autumnalis–Quercetum pubescentis Zupančič 1999

37 DRUGOTNA ZDRUŽBA ČRNEGA GABRA IN JESENSKE VILOVINE, Seslerio autumnalis–Ostryetum carpinifoliae Ht. et H-ić 1950 corr. Zupančič 1999

38 ZDRUŽBA ČRNEGA GABRA IN PUHASTEGA HRASTA, Querco–Ostryetum carpinifoliae Horvat 1938

39 ZDRUŽBA GRADNA IN JESENSKE VILOVINE, Seslerio autumnalis–Quercetum petraeae Poldini (1964) 1982

40 DRUGOTNA ZDRUŽBA PUHASTEGA HRASTA IN TRSTIKASTE STOŽKE, Molinio litoralis–Quercetum pubescentis Šugar 1981

41 ZDRUŽBA GRADNA IN ČRNEGA GRAHORJA, Lathyro nigri–Quercetum petraeae Horvat 1958

42 ZDRUŽBA RDEČEGA BORA IN TRIROBE KOŠENIČICE, Genisto januensis–Pinetum sylvestris Tomažič 1940

43 ZDRUŽBA ČRNEGA GABRA IN ŽARKASTE KOŠENIČICE, Cytisantho radiatae–Ostryetum carpinifoliae Wraber 1961

44 ZDRUŽBA ČRNEGA BORA IN MALEGA JESENA, Fraxino orni–Pinetum nigrae Martin-Bosse 1967

45 ZDRUŽBA MALEGA JESENA IN ČRNEGA GABRA, Ostryo carpinifoliae–Fraxinetum orni Aichinger 1933

46 ZDRUŽBA DLAKAVEGA SLEČA IN NAVADNEGA SLEČNIKA, Rhodothamno–Rhododendretum hirsuti (Aichinger 1933) Br.-Bl. et Sissingh in Br.-Bl. et al. 1939 em. Wallnöfer 1993

47 DINARSKA ZDRUŽBA RUŠJA, Pinetum mugo croaticum Ht. 1938

48 ZDRUŽBA RDEČEGA BORA IN BOROVNIČEVJA, Vaccino myrtilli–Pinetum sylvestris Kobenza 1930

49 DRUGOTNA ZDRUŽBA RDEČEGA BORA IN OKROGLOLISTNE LAKOTE, Galio rotundifolii–Pinetum sylvestris Zupančič et Čarni ex Čarni et al. 1992

50 ZDRUŽBA BELE JELKE IN ZAVEŠČKA, Neckero crispae–Abietetum albae Tregubov 1962

51 ZDRUŽBA BELE JELKE IN TROKRPEGA MAHU, Bazzanio trilobatae–Abietetum albae Wraber 1953

52 ZDRUŽBA BELE JELKE IN OKROGLOLISTNE LAKOTE, Galio rotundifolii–Abietetum albae M. Wraber (1955) 1959

53 ZDRUŽBA NAVADNE SMREKE IN ŠOTNIH MAHOV, Sphagno–Piceetum R. Kuoch 1954 corr. Zupančič 1982

54 ZDRUŽBA NAVADNE SMREKE IN SMREČNEGA RESNIKA, Rhytidiadelpho lorei–Piceetum (M. Wraber 1953) Zupančič 1999

55 ZDRUŽBA NAVADNE SMREKE IN GOLEGA LEPENA, Adenostylo glabrae–Piceetum M. Wraber ex Zukrigl 1973 corr. Zupančič 1993

56 DRUGOTNA ZDRUŽBA NAVADNE SMREKE IN NAVADNE SMRDLJIVKE, Aposerido–Piceetum Zupančič 1999

57 ZDRUŽBA NAVADNE SMREKE IN NAVADNEGA TEVJA, Hacquetio epipactidis–Piceetum Zupančič (1980) 1999

58 ZDRUŽBA NAVADNE SMREKE IN KRANJSKE KRHLIKE, Rhamno fallici–Piceetum Zupančič 1999

59 ZDRUŽBA NAVADNE SMREKE IN GORSKE ZVEZDICE, Stellario montanae–Piceetum Zupančič (1980) 1999

60 DRUGOTNA ZDRUŽBA NAVADNE SMREKE IN VIJUGASTE MASNICE, Avenello flexuosae–Piceetum M. Wraber ex Hadač 1969 corr. Zupančič 1999

© ZRC SAZU

vrh strani / top of the page